About me

1. I like mope.io

2. I like to play football

3. I like sleeping

4. I like video games

5. I like basketball

6. I like skiing

7. I like swimming

8. I like hot tubs

9. I like food

10. Ramen is awesome